Beyond Believe
Home Theme Facebook Ask.Fm Instagram Ask me anything

Przeglądam wasze tumblr’y i płaczę. Płaczę bo nie mogę zrozumieć jak można nie kochać takich ludzi jak wy. Jak można skrzywdzić takie osoby. Gdybym tylko mogła przytuliłabym was wszystkich…

(Source: huug-mee-i-m-saad, via psycho-horror-life-deactivated2)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter